Tags: địa chỉ in bìa kẹp hồ sơ tại TPHCM

Địa chỉ in bìa kẹp hồ sơ tại TPHCM

Bìa kẹp hồ sơ là gì ? Bìa Kẹp file tài liệu là bìa kẹp hồ sơ hay bìa sơ mi dùng để chứa đựng các hồ hơ giới thiệu về đơi vị như các hợp đồng kinh tế, tờ rơi về công ty, báo giá…được thiết kế một cách cẩn thận để gây ấn [...]